ฝ่ายวิชาการ

นางปานา แถลงกัณฑ์
หัวหน้าฝ่าย
นางหฤทัย วงษ์อนันต์