ฝ่ายบริหาร

นายมิตรชัย พลชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0854619732
นางนิศรา ไชยเพีย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
0872247171

นายมิตรชัย พลชา ผู้อำนวยการโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์ : 0854619732

อีเมล์ : Mitchai0185511@gmail.com

นางนิศรา ไชยเพีย รองผู้อำนวยการโรงเรียน

เบอร์โทรศพัท์ : 0872247171

อีเมล์ :