ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายพวง หมั่นหินลาด
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางณัฐญาณี ศรีบุญมี