OIT 01

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปวนพุ 2566

นายสนต  ก้อนแก้ว ประธานกรรมการ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ
นางกลิ่น พุทธา กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้ใหญ่บ้านนาเหล่าน้อย
นางปานา  แถลงกัณฑ์ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนครู
นายอรุณพรหมดี  กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้ใหญ่บ้านจอมทอง
นายกิ่งสวรรค์  ภาษี กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายปวริศ  สุขบัว ผู้ใหญ่บ้านปวนพุ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนศิษย์เก่า
นายวายุภักษ์ คำตื้อ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งโพธิ์
นางอัจฉวรรณ   คำมา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมิตรชัย  พลชา  กรรมการและเลขาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปวนพุ